Försäkringsinformation

Startklar / Startklar Plus

I Startklar och Startklar Plus ingår både avbeställnings- och olycksfallsförsäkring. 

Startklar kostar 155 kr och Startklar Plus 275 kr. Giltighetstiden är 1 år. 

Försäkringarna gäller för alla motions- och tävlingslopp du anmäler dig till i Sverige. 

Innehåll i korthet: 

Avbeställningsförsäkring

 • du får anmälningsavgiften tillbaka vid akut sjukdom, skada p g a olycksfall eller vid graviditet
 • försäkringen gäller även vid nära anhörigs allvarliga sjukdom eller olycksfall och vid skada i bostad t ex brand eller inbrott
 • max 2 500 kr för ett enskilt arrangemang och sammanlagt 5 000 kr per år
 • ingen självrisk
 • orsaken ska kunna styrkas med läkarintyg / motsvarande
 • försäkringen gäller fram till dess att aktuellt arrangemang startat

Olycksfallsförsäkring

I Startklar gäller försäkringen under loppet och under resan till och från. I Startklar Plus gäller försäkringen på samma sätt och dessutom varje gång du tränar under 1 år. 

 • akutersättning, t ex kostnader för läkarvård, läkemedel, resor till/från vård och behandling
 • övriga resor under akut sjuktid, t ex för resor mellan bostad och fast arbetsplats om läkare föreskrivet detta
 • sjukhusvård för den del som överstiger inbesparade levnadskostnader
 • tandskador, nödvändiga kostnader inom 5 år (max 1 prisbasbelopp)
 • medicinsk invaliditet - upp till 15 prisbasbelopp (när försäkrad fyllt 65 år minskas försäkringsbeloppet med 50%)
 • dödsfall - 1 prisbasbelopp

Prisbasbeloppet 2022 är 48 300 kr

Vill du läsa en Förköpsinformation klicka här och vill du läsa det fullständiga Försäkringsvillkoret klicka här.

VisaMasterCardSwish